top of pageVypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle
článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
Prevádzkovateľ:
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Komenského 2627/36
010 01 Žilina
IČO: 35 772 972
Ing. Jozef Ďuratný
0905 342 802
jozef.duratny@iksfs.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné
údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania:
Zákonným dôvodom spracovania je:
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho
marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenie GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je:
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje
nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj
následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.);
spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym
základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva
medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná
požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je
možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR.

Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných
vzťahov .
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu.
Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.

Vaše práva:

- Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- Za podmienok stanovených v GDPR máte:
Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
- Právo na obmedzenie spracúvania
- Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
- Právo namietať podľa článku 21 GDPR
- Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
- Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
- Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu
jozef.duratny@iksfs.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
I.K.S. facility services spol. s r. o., Komenského 2627/36, 010 01 Žilina, IČO: 35 772 972,
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu
alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu jozef.duratny@iksfs.sk alebo
poštou na korešpondenčnú adresu: I.K.S. facility services spol. s r. o.,
Komenského 2627/36, 010 01 Žilina, IČO: 35 772 972,

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
- odvoláte svoj súhlas,
- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
internet.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv
- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.
Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste
nám na ich spracúvanie súhlas.
Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
- vytvárania zákazníckeho profilu,
- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
písomne mailom: jozef.duratny@iksfs.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
I.K.S. facility services spol. s r. o., Komenského 2627/36, 010 01 Žilina, IČO: 35 772 972,
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov na adrese

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné
podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.05.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu
Ochranu osobných údajov.

Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES
1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“
v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje
vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými
návštevníkmi.
2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:
- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a
- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.
3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané
prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky
používania. 

Článok II

ČO SÚ COOKIES 
1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón
atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať
vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou
cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne
informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na
identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto
dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.
pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:
- pomocou tzv. „relačného cookies“ - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné
cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete
nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí
transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov
cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej
Internetovej stránky.
- pomocou tzv. „trvalé cookies“ - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies
môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré
zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,
internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém
zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré
cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto
je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,
aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

2. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku
našou spoločnosťou.
3. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho
zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích
strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu
(napríklad Google Analytics).
4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme
získať prístup ku cookies tretích strán.

Článok III
ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 
Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies:
Nevyhnutné súbory cookies, Funkčné súbory cookies, 

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:
a.       Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky
nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto
súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.
Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo
správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.
b.       Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové
stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových
stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.
2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými
partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie
relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies
dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania
súborov cookies.
3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies
používaných na týchto webových stránkach.
Článok IV

NASTAVENIE COOKIES 
1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne
nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo
nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.
Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a
mazanie cookies.

2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky
fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám
vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.
3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním
nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.
Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo
vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.
4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným
tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,
ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba
relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na
príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.
5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete
kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony
cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies
môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie
informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v
záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.
6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie
súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie
podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 
Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 
1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané
prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe
akých právnych dôvodov a na aké účely.
2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.
3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon
vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky
cookies).
4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho
oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v
prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES
1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu
vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť
nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už
nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.
2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie
informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies
a medzi pamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.
3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento
konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový
prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.
4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie
„pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho
zariadenia.
5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte
stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o
úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že
nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť
za jeho obsah.
7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača
zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna
alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť
bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.
8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím
akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí
zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo
vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII
HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 
1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu
hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o
účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi
tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach,
pričom nad týmito súbormi nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si kontrolovali

zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme
zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:
a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie
našich webových stránok.
b.       Funkčné súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie funkčnosti a
zabezpečenie webu vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webu.

Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV 
1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,
webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy
ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto
informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.
2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete
stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby
dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.
3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu
uvedenú v podmienkach používania.

Článok IX

ZMENY A KONTAKT 
1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany
našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením
na našich webových stránkach.
2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa
predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových
stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo
spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených
v našich podmienkach používania.

Aktualizácia: 20.06.2023

 

Screenshot 2023-12-22 132822.png
bottom of page