top of page
Image by Scott Graham

ENERGETICKÝ MANAŽMENT

V rámci energetického manažmentu poskytuje klientom spoločnosť IKS množstvo služieb, ktorými napomáha k vašej energetikej efektivite

SLUŽBY

 Sledovanie a manažment rezervovanej kapacity elektriny RK a denného maximálneho množstva plynu DMM

Zabezpečenie komunikácie s distribučnými spoločnosťami zahrňujúce zmeny výkonnostných  parametrov, objednávky, hlásenia atď.

  Návrh riešení pre nákup energií/médií

Sledovanie vývoja cien na energetických burzách a ich evidencia

Realizácia nových energetických zariadení vrátane inžinieringu – nadpaušálna položka

Zodpovednosť za prípadné prekročenie MRK / RK

Príprava podkladov pre výberové konania, spracovanie diagramov, min. a max. množstiev pre dodávku elektrickej energie a plynu

 Spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií/médií vrátane odovzdania  spracovaných štatistických formulárov

Návrhy technických riešení nových energetických zariadení budovaných spoločnosťou , T+T, a.s.

Zabezpečenie komunikácie s dodávateľmi energií/médií zahŕňajúce zadávanie požiadaviek na zmeny zmluvných podmienok, rokovanie o podmienkach dodávania energií 

Výber dodávateľa energií/médií, ktorý zabezpečí dodávku do odberného miesta pre aktuálny  kalendárny rok

Spracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov za odber energií/médií

Projektovanie nových energetických zariadení v štandardoch SSD, ZSD A VSD – nadpaušálna položka

bottom of page