top of page
Commercial Buildings

FACILITY SERVICES

Page Title

Spološnosť IKS facility services / predtým INFER KS s.r.o. / pracuje od roku 2008 v oblasti komplexného zabezpečenia služieb facility managementu, teda služieb súvisiacich s prevádzkou a údržbou nehnuteľností.

facility-menezment.jpg

Facility Management

Facility management je typickým príkladom modernej servisnej činnosti. Jeho úlohou je znižovať náklady a zvyšovať kvalitu. Je jednou z mnohých oblastí riadenia firmy, ale je zameraný na riadenie tých oblastí, ktoré nie sú pre vrcholový management dennou prioritou.
 

Našou snahou je preto zabezpečiť služby takým spôsobom, aby ich klient vnímal ako samozrejmosť, nezaoberal sa ich riešením a mohol sa venovať kľúčovému riešeniu svojej činnosti, pričom má k dispozícii všetky informácie o fungovaní a priebehu poskytovaných služieb.


Hlavnými zložkami Facility managementu sú :

 • Technická správa budov

 • Bežná údržba

 • Revízie a servisy

 • Technická administratíva

 • Havarijná služba

Modern Building
Modern Commercial Building

Spoločnosť IKS facility services poskytuje prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov v danej oblasti aj služby Property managementu , ktoré sú zamerané hlavne na :

 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pred príslušnými úradmi verejnej a štátnej správy

 • Uzatváranie , ukončovanie a uskutočňovanie zmien zmlúv týkajúcich sa dodávky a prevádzky služieb ako aj správy nehnuteľnosti v mene majiteľa nehnuteľnosti

 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pri rokovaniach s dodávateľmi

 • Uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa správy danej nehnuteľnosti, vrátane odovzdávania a prevzatia prenajímaných priestorov

 • Uzatváranie krátkodobých nájomných zmlúv na doplnkové priestory v zmysle plnej moci

 • Rokovania so zástupcami poisťovne v nahlasovaniach a riešeniach poistných udalostí

 • Zabezpečenie vhodnej propagácie za účelom prenajatia priestorov, prezentácia nehnuteľnosti

 • Spolupráca s maklérmi realitných spoločností

 • Komunikácia s nájomníkmi nehnuteľnosti

 • Vypracovanie a dohľad nad dodržiavaním prevádzkového poriadku objektu

 • Zastupovanie majiteľa nehnuteľnosti pri spracovaní faktúr a korešpondencie s tým spojenej, kontrola účtov spojených s nehnuteľnosťou v spolupráci s účtovnou spoločnosťou

 • Kontrola nad dodržiavaním záväzných termínov platieb / energie, prevádzkové náklady, nájomné a iné ... /

 • Dohľad nad zálohovými platbami za služby spojené s prenájmom

 • Zúčtovanie skutočných nákladov za služby a oboznámenie nájomcov s nimi

 • Požiadavky zákazníka zladiť s možnosťami technickej správy budov a pre prípadne nedostatky a rozpory aktívne hľadať kompromisné reálne riešenia

bottom of page